Maapallon geologiset ihmeet: Tutustu luonnon omaan taikamaailmaan

Maapallon geologiset ihmeet: Tutustu luonnon omaan taikamaailmaan

Maapallon synty ja rakenne

Maapallo on geologinen ihme, joka on muodostunut noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Sen rakenne on kerrostunut, sisältäen erilaisia kerroksia, jotka eroavat toisistaan omilla ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan.

Kerrosrakenteen perusteet

Maapallo koostuu kolmesta pääkerroksesta: kuoresta, vaipasta ja ytimestä. Maan kuori on ohuin näistä kerroksista ja se on maapallon uloin kerros. Sen alle sijaitsee vaippa, joka ulottuu syvemmälle Maan sisuksiin.

Maapallon kerrokset:

 • Kuori: 5-70 km paksu
 • Vaippa: Keskimäärin 2 900 km paksu
 • Ydin: Sisemmän ja ulomman ytimen yhteispaksuus n. 3 400 km

Vaipan ja ytimen ominaisuudet

Vaippa, jota myös manteliksi kutsutaan, muodostuu silikaattimineraaleista ja on olennainen osa Maan konvektiovirtauksia, jotka vaikuttavat mannerlaattojen liikkeisiin. Vaipan yläosan ja kuoren välissä on litosfääri, joka sisältää jäykkiä laattoja.

Ydin jakaantuu kahteen osaan: ulompaan ytimeen, joka on sula ja koostuu pääasiassa raudasta ja nikkelistä sekä sisempään ytimeen, joka on kiinteä. Ydin on äärimmäisen kuuma, ja sen lämpötila voi nousta jopa 5 000–6 000 asteen Celsius-asteen tuntumaan.

Ytimen rakennetiedot:

 • Ulompi ydin: Sula, ~2 200 km paksu
 • Sisempi ydin: Kiinteä, ~1 200 km paksu

Laattatektoniikka ja vuoristojen muodostuminen

Laattatektoniikka on geologinen ilmiö, jossa litosfäärin laattojen liike synnyttää maapallon pinnalla erilaisia muotoja, kuten vuoristot. Vuoristojen syntymekanismi liittyy kiinteästi näihin laattojen liikkeisiin.

Litospäärilaattojen liikkeet

Maapallon litosfääri koostuu useista erillisistä kivikehälaatoista, jotka liikkuvat astenosfäärin päällä. Nämä liikkeet ovat hyvin hitaita, tyypillisesti:

 • 1—15 cm vuodessa

Liikkeiden luonne vaihtelee sijainnin mukaan, ja ne voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

 1. Toisiaan kohti liikkuvat laatat: Törmäys synnyttää vuoristojen nousua.
 2. Toisistaan poispäin liikkuvat laatat: Laattojen välinen aukko mahdollistaa magman nousun ja uuden kuoren muodostumisen.
 3. Toistensa ohi liikkuvat laatat: Tällöin voi syntyä mm. maanjäristyksiä.

Vuorijonot ja niiden geologiset prosessit

Vuoristojen muodostumiseen vaikuttaa kahden tai useamman laatan törmäys, joka saa aikaan maankuoren kohoamisen. Esimerkkejä tällaisista prosesseista ovat:

 • Himalajan vuoristo: Intian ja Euraasian laatat törmäävät.
 • Andien vuoristo: Tyynenmeren laatan subduktio Etelä-Amerikan laatan alle.

Vuoristojen keskeiset geologiset prosessit ovat:

 • Subduktio: Raskaamman laatan painuminen toisen laatan alle.
 • Orogenia: Vuoriston muodostumiseen johtavat prosessit, jotka sisältävät kiven puristumisen, taittumisen ja metamorfoosin.

Tulivuoret ja purkaukset

Tulivuoret ovat Maan geologisten voimien näyttäviä ilmentymiä ja niiden purkaukset voivat vaikuttaa merkittävästi niin paikalliseen ympäristöön kuin koko planeetan ilmastoon.

Tulivuorten tyypit

Tulivuoret luokitellaan tyypillisesti niiden purkausten luonteen ja muodon mukaan. Aktiiviset tulivuoret, joihin lukeutuvat kilpitulivuoret, strasatovulkaanit ja laavakupolit, voivat purkautua monin eri tavoin, mukaan lukien rauhallisia laavavirtoja ja räjähtäviä purkauksia. Kilpitulivuorilla on loivat rinteet ja ne syöksevät ulos pääasiassa basalttista laavaa, kun taas stratosvulkaanit ovat jyrkempiä ja niiden purkaukset voivat olla sekä laava- että pyroklastisia. Laavakupolit muodostavat laavaa, joka on niin viskoosia, että se kovettuu nopeasti, kasvaen kupolin muotoiseksi rakenneksi.

Merkittävät tulivuorenpurkaukset

Historiassa on ollut lukuisia merkittäviä tulivuorenpurkauksia, jotka ovat muuttaneet paikallista elämää ja vaikuttaneet globaaliin ilmastoon. Tamboran purkaus vuonna 1815 ja Krakataun purkaus vuonna 1883 olivat niin suuria, että niiden seurauksena maapallon lämpötila laski ja vuodet muistetaan ilmastollisista poikkeavuuksista. Nämä purkaukset synnyttivät aineksia, kuten rikkidioksidia, joka muuttui ilmakehässä rikkihappopisaroiksi, heijastaen Auringon säteilyä ja aiheuttaen viilenevää vaikutusta. Tulivuorenpurkausten tuhkapilvet ovat myös vaikuttaneet ilmavirtauksiin, jotka voivat voimistaa lämpötilan laskua useilla asteilla.

Maanjäristykset ja niiden vaikutukset

Maanjäristykset ovat yksi Maan geologisten ilmiöiden keskeisimmistä muodoista ja niiden vaikutukset ovat havaittavissa sekä maapallon pinnalla että ihmisen rakentamassa ympäristössä. Nämä luonnon tapahtumat voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa ja vaatia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä tarkkaa seurantaa.

Maanjäristysten synty

Maanjäristykset johtuvat Maan litosfäärilaattojen äkillisistä liikkeistä, jotka vapauttavat maankuoren sisään kertyneitä jännitteitä. Yleisimmät syyt ovat:

 • Siirrokset: Laattojen liukuessa toistensa suhteen syntyy kitkaa, mikä voi johtaa jännitteiden purkautumiseen järistyksinä.
 • Tulivuoritoiminta: Magma nousee Maan pinnalle, mikä voi aiheuttaa paineen muutoksia ja seismistä aktiivisuutta.
 • Ihmistoiminta: Esimerkiksi suurten patojen rakentaminen tai maanalainen louhinta voi joskus johtaa maanjäristysten esiintymiseen.

Seismiset aallot ja niiden mittaus

Kun maanjäristys tapahtuu, syntyy seismisiä aaltoja, jotka etenevät läpi Maan:

 • P-paalto (primaariaalto): nopein aaltotyyppi, joka kulkee läpi sekä kiinteän, nestemäisen että kaasumaisen aineksen.
 • S-aalto (sekundaariaalto): etenee hitaammin ja kulkee ainoastaan kiinteässä aineksessa.

Aaltojen mittaus tapahtuu seismometrien avulla, jotka rekisteröivät maan värähtelyt. Minuuttien tarkkuudella tapahtuva rekisteröinti mahdollistaa järistysten voimakkuuden ja sijainnin määrittämisen. Seismologit käyttävät erilaisia asteikkoja, kuten Richterin asteikkoa, arvioidakseen järistysten energiaa ja Mercallin intensiteettiasteikkoa kuvaamaan niiden vaikutuksia ympäristöön ja rakenteisiin.

Eroosio ja sedimentaatio

Eroosio ja sedimentaatio ovat kaksi keskeistä prosessia, jotka muokkaavat Maapallon pintaa ja luovat geologisia ihmeitä. Ne vaikuttavat niin vuoristojen huippujen muotoutuksessa kuin laaksojengiä syventäessäkin.

Veden, tuulen ja jään aiheuttama eroosio

Vesi on yksi voimakkaimmista eroosiota aiheuttavista tekijöistä. Se uurtavuoden vuoristojen rinteitä muodostaen uoma- ja jokilaaksoja. Etenkin sateen mukanaan tuoma vesi voi aiheuttaa rinteillä liikkuvaa maan liukenemista ja kuljetusta, kutsuttua pintavaluntaeroosiota. Jäätiköiden liike voi niin ikään uurtavuoristolakea ja muodostaa syviä laaksoja, jotka tunnetaan glasiaalilaaksoina.

Tuuli on hienojakoisen aineksen erosiovoimista yleisin aavikkoalueilla, missä se voi siirtää hiekanjyviä ja muita pieniä partikkeleita, muovaten dyynimaisemia ja muita ainutlaatuisia geologisia rakenteita.

Jää eroosio kattaa muun muassa jäätiköiden ja ikiroudan muovaamat prosessit. Jäätiköt voivat hioa kivenpintaa liikkuessaan ja kuljettaessaan mukanaan suuria kivimääriä, jotka voi lopulta sijoittua moreenimuodostelmina.

Sedimenttikivien synty

Sedimenttikivet syntyvät kerrostuneen aineksen, kuten hiekan, savin ja pienien kivien, tiivistyessä ajan myötä koviksi kiviksi. Kerrostumispaikka voi olla merenpohja tai maanpinta, jossa ainekset kasaantuvat ja painuvat yhteen.

Prosessi etenee seuraavasti:

 1. Kerrostuminen: Sedimentit laskeutuvat veden tai tuulen avulla kerroksittain.
 2. Litifiointi: Ajan saatossa yläpuolella olevan materiaalin paino tiivistää sedimentit kiviksi.
 3. Diagenesi: Geokemialliset prosessit muuttavat sedimenttikerroksia edelleen, jolloin ne saavuttavat lopullisen kivisen muotonsa.

Sedimenttikivien joukossa yleisiä ovat esimerkiksi hiekkakivi, savikivi ja kalkkikivi, joita löytyy usein vuoristojen juurelta ja merten syvanteista.

Jäätiköt ja jääkaudet

Jäätiköt ja jääkaudet ovat muovanneet maapalloa miljoonien vuosien ajan, minkä seurauksena on syntynyt upeita luonnon muovaamia maisemia ja eliöstö on joutunut sopeutumaan jäisiin olosuhteisiin.

Jäätiköiden muovaama maisema

Jäätiköt ovat tehokkaita maisemanmuokkaajia. Niiden liike rikkoo ja kuljettaa kiviainesta, mikä johtaa eri muotoisten maastonmuodostelmien syntymiseen. Esimerkiksi moreenin ja drumliinien kumpuilevat muodot sekä riippuvat laaksot ovat jäätiköiden liikkeen tulosta. Väistämättä vetäytyessään jäätiköt jättävät jälkeensä merkittäviä muodostelmia, kuten järvet ja u-tyyppiset laaksot, jotka ovat tunnusomaisia jäisetä peräisin oleville alueille.

Jääkausien syklit ja vaikutukset

Jääkaudet ovat pitkäkestoisia kylmiä jaksoja, joissa jäätiköt laajenevat yli maapallon pinta-alan. Ne syntyvät, kun maapallon radanmuutokset ja akselin kaltevuuden vaihtelu vähentävät auringonvalon määrää, erityisesti korkeilla leveysasteilla. Jääkausien syklinen esiintyminen vaikuttaa geologiseen kehitykseen, ilmastoon sekä kasviston ja eläimistön evoluutioon. Ne voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 • Glaciaalisvaihe: Ilmasto viilenee ja jäätiköt laajenevat.
 • Interglaciaalisvaihe: Ilmasto lämpenee ja jäätiköt vetäytyvät.

Jääkausien aikana lajien on täytynyt sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, mikä on edistänyt evoluution kulkua ja monimuotoisuuden syntyä.

Luonnonmuodostumat ja niiden synty

Maapallon geologiset ihmeet kertovat planeettamme monimutkaisesta historiasta. Jokainen luonnonmuodostuma on yksilöllisen geologisen prosessin tulosta, ja niiden tutkiminen auttaa ymmärtämään Maan kehitystä.

Karstimuodostumat

Karstimuodostumat syntyvät, kun vesi liuottaa kalkkikiveä ja muita liukoisia kiviaineksia. Ne voivat olla sekä pinnallisia että maanalaisten järjestelmien osia. Pinnalla ne näkyvät usein dolineina, jotka ovat suppilonmuotoisia painanteita maanpinnassa, taikka luolastoina, jotka ovat upeita vierailukohteita luontomatkailijoille.

 • Esimerkkejä:
  • Plitvicen järvet (Kroatia): Kalkkitufasta koostuvat vesiputoukset.
  • Carlsbad Caverns (USA): Laaja luolasto monimutkaisine muodostelmineen.

Kivimuodostelmien synty ja kuluminen

Kun puhutaan kivimuodostelmista, ne voivat syntyä monenlaisista prosesseista. Eroosio on tärkeä kivimuodostelmien muovaaja, joka työstää niitä hiljalleen, jättäen jälkeensä ainutlaatuisia rakenteita.

 • Eroosion tyypit:
  • Veden eroosio: joet ja purot kuljettavat kivenpalasia, muovaten laaksoja ja kanjoneita.
  • Tuulen eroosio: hiekan ja pölyn kuljettaminen hiertää kivipintoja.

Nämä prosessit työstävät esimerkiksi monoliitteja, kuten Uluru Australiassa, joka on maailman suurimpia yksittäisiä kivipaasia. Toisaalta hiekkakivimuodostelmat, kuten USA Utahin osavaltiossa sijaitsevat Bryce Canyonin erikoiset tornit, ovat tuulen ja veden pitkäaikaisen vaikutuksen tulosta.

Mineraalit ja kivilajit

Mineraalit ovat maapallon rakennuspalikoita ja ne muodostavat eri tyyppejä kivilajeja, jotka luokitellaan niiden syntyprosessin mukaan.

Yleisimmät mineraalit

Maapallon kuoresta löytyy tuhansia erilaisia mineraaleja, mutta vain pieni osa niistä muodostaa suurimman osan kivilajeista. Alla on esitetty taulukossa viisi yleisintä mineraalia, jotka ovat keskeisiä maankuoressa:

MineraaliKemiallinen kaavaKäyttötarkoitus
KvartsiSiO2Korut, piidioksidina elektroniikassa
Plagioklaasi(Na,Ca)(Si,Al)4O8Rakennuskivenä
Ortopyrokseeni(Mg,Fe)SiO3Teollisuusmineraaleina
BiotiittiK(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2Monissa kivilajeissa yleinen
MuskoviittiKAl2(AlSi3O10)(F,OH)2Eristysmateriaalina ja koristekivenä

Näitä yleisiä mineraaleja tavataan usein eri yhdistelmissä kivilajeissa, jotka puolestaan ovat luokiteltavissa syntyprosessinsa mukaan.

Kivilajien luokittelu ja synty

Kivilajeja jaotellaan niiden syntyyn perustuen kolmeen pääluokkaan, jotka kuvaavat niiden alkuperää ja muodostumisprosessia.

 1. Magmakivet – Syntyvät kiviaineksesta eli magmasta, joka jähmettyy joko maan pinnalla tai sen sisällä.
  • Esimerkkejä: graniitti ja basaltti.
 2. Sedimenttikivet – Muotoutuvat erinäisten prosessien, kuten rapautumisen ja kulkeutumisen, myötä kasaantuneesta aineksesta.
  • Esimerkkejä: hiekkakivi ja liuske.
 3. Metamorfiset kivet – Syntyvät, kun olemassa olevat kivet muuttavat muotoaan ja koostumustaan korkean lämpötilan ja paineen vaikutuksesta.
  • Esimerkkejä: gneissi ja marmorin.

Näiden luokkien sisällä kivet voivat muuttaa muotoaan prosessien, kuten lämpötilan ja paineen vaihteluiden, myötä vuosimiljoonien kuluessa.

Maaperän muodot ja niiden tutkiminen

Maapallon maaperä koostuu monista eri maalajeista, jotka muodostavat ainutlaatuisia muotoja. Tutkijat käyttävät erilaisia menetelmiä näiden ominaisuuksien ymmärtämiseen.

Maaperätyypit

Maapallon maaperä on jaettu erilaisiin maaperätyyppeihin niiden alkuperän, koostumuksen ja muodostumisprosessien perusteella. Suomessa yleisiä maalajeja ovat esimerkiksi:

 • Moreeni: Se on jääkaudella kerrostunut maalaji, joka koostuu eri kokoisista mineraaleista ja kivistä.
 • Sora ja Hiekka: Ne ovat karkeampia sedimenttejä, jotka ovat tyypillisesti kerrostuneet vedessä.
 • Savi: Pieniä hiukkasia sisältävä maalaji, joka voi kantaa merkittäviä vesimääriä.
 • Hiedat ja Hiesut: Nämä ovat hienojakoisia sedimenttejä, jotka muodostuvat tietyissä vedenalaisissa ympäristöissä.

Maaperän tutkimusmenetelmät

Maaperän tutkimusmenetelmät auttavat selvittämään sen koostumusta ja historiaa. Tyypillisesti käytetään seuraavia menetelmiä:

 • Kairaus: Menetelmä, jossa maaperästä otetaan näytteitä syvyyksittäin tutkimusta varten.
 • Geofysikaaliset menetelmät: Esimerkiksi seismologia tai resistiivisyysmittaukset, jotka ilmentävät maankuoren rakennetta ilman kaivamista.
 • Maaperäkartat: Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämät palvelut, kuten Maankamara-palvelu, tarjoavat tietoa maaperän ominaisuuksista ja jakautumisesta.

Geologiset ihmealueet maailmalla

Ympäri maailmaa erilaiset geologiset ihmealueet kertovat Maan monimutkaisesta historiasta ja tarjoavat ainutlaatuisia luonnonnäytelmiä.

Maailmanperintökohteet ja geologiset puistot

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO tunnistaa ja suojaa maailmanperintökohteita, jotka ovat poikkeuksellisen merkityksellisiä kulttuurin ja luonnon kannalta. Monet näistä kohteista ovat geologisia ihmeitä, kuten Grand Canyon Yhdysvalloissa ja Great Barrier Reef Australiassa. Geologiset puistot, kuten Zhangjiajien kansallinen metsäpuisto Kiinassa, tarjoavat puolestaan majesteettisia maisemia ja ovat tutkimuksen ja matkailun kannalta arvokkaita.

 • Unescon maailmanperintökohteita, jotka tunnetaan geologisista ominaisuuksistaan:
  • Grand Canyon, Yhdysvallat
  • Great Barrier Reef, Australia
  • Dolomiitit, Italia
 • Tunnettuja geologisia puistoja:
  • Zhangjiajien kansallinen metsäpuisto, Kiina
  • Geopark Harz, Saksa

Harvinaiset geologiset ilmiöt

Jotkut geologiset ilmiöt ovat niin harvinaisia ja epätavallisia, että ne herättävät suurta ihailua. Esimerkiksi kivisateet tai lithometeora ovat luonnonilmiöitä, joissa kiviä sataa taivaalta vulkaanisten prosessien seurauksena. Toinen ainutlaatuinen ilmiö on punaisten rapujen vaellus Christmas-saarella Australiassa, missä miljoonia rapuja matkaa mereltä metsiin munimaan. Vaikka tämä ei ole perinteinen geologinen ilmiö, se on erinomainen esimerkki geologisten olosuhteiden ja eläinten välisestä vuorovaikutuksesta.

 • Esimerkkejä harvinaisista geologisista ilmiöistä:
  • Kivisateet: Vulkaaninen ilmiö.
  • Punainen rapujen vaellus: Eläinten ja geologisten olosuhteiden vuorovaikutus.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *